Przejdź do treści głównej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jest instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo wspólnotowe, pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich w celu ułatwienia współpracy terytorialnej.

EUWT wyposażone jest w osobowość prawną, a w konsekwencji również w pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu poszczególnych systemów prawa krajowego. Oznacza to, że EUWT może nabywać i zbywać ruchomości i nieruchomości, a nadto przysługuje mu możliwość zatrudniania pracowników i występowania jako strona w postępowaniu sądowym.

Celem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej jest usprawnienie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. Członkami EUWT mogą być:

 • państwa członkowskie,
 • samorządy regionalne lub lokalne,
 • stowarzyszenia,
 • każdy inny organ prawa publicznego.

EUWT umożliwia stowarzyszanie samorządów różnych państw członkowskich bez konieczności podpisywania uprzednio międzynarodowych umów, ratyfikowanych przez narodowe parlamenty. Jednak państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę co do uczestniczenia potencjalnych członków w działaniach na ich terytorium.

EUWT TRITIA

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA) zostało założone w dniu 25 lutego 2013 r. decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o utworzeniu EUWT TRITIA została podjęta w 2009 roku przez liderów Samorządów z Kraju Morawsko-Śląskiego (Cz), Województwa Opolskiego (PL), Województwa Śląskiego (PL) i Samorządowego Kraju Żylińskiego (SK), na podstawie której podjęto kroki w celu powołania Ugrupowania. Decyzja przywódców była oparta na pozytywnych doświadczeniach współpracy transgranicznej, międzyregionalnej oraz wpływów tej współpracy na jakość życia mieszkańców obszarów przygranicznych.

Usytuowanie EUWT TRITIA na osi korytarza transportowego Bałtyk- Adriatyk otwiera nowe możliwości inwestycje i stworzenia więzi międzyregionalnych. Na terenie Ugrupowania znajduje się siedem uniwersytetów, wysokorozwinięte szkolnictwo wyższe oraz środowisko sprzyjające innowacyjności i działalności badawczo – rozwojowej. Ze względu na relacje między różnymi podmiotami na terytorium EUWT TRITIA, a także uwagi na wspólne wyzwania, istnieje ogromny potencjał dla zwiększenia intensywności, systematyzacji i wielostronnej współpracy partnerskich regionów.

EUWT TRITIA była założona w celu usprawnienia i promowania współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej między jej członkami głównie dla wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów i programów współpracy terytorialnej z następującymi celami:

 1. ułatwienie codziennego życia mieszkańców polsko – czesko – słowackiego pogranicza
 2. zapewnienie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru
 3. realizacji projektów strategicznych w celu wspólnego rozwoju obszaru

Dla realizacji powyższych założeń EUWT TRITIA wykonuje zadania mające na celu identyfikację, promowanie i realizację programów, projektów wspólnych inicjatyw współpracy terytorialnej w czterech głównych obszarach:

 1. transport
 2. gospodarka
 3. ruch turystyczny
 4. energetyka ukierunkowana na odnawialne źródła energii

i pięciu obszarach dodatkowych:

 1. kultura,
 2. ochrona środowiska,
 3. kapitał ludzki, edukacja i współpraca szkół wyższych, szkolenia w tym ścisłej współpraca z uczelniami,
 4. współpraca z instytucjami publicznymi, a także realizacja wymiany doświadczeń i staży międzynarodowych,
 5. sport

Biorąc pod uwagę strategię Europa 2020 oraz polityki spójności UE w okresie programowym 2014-2020, EUWT TRITIA będzie koncentrować się na identyfikacji, promowaniu i wdrażaniu programów, projektów i wspólnych działań w ramach współpracy terytorialnej w następujących obszarach:

 1. wspieranie przedsiębiorczości, MŚP i handlu transgranicznego
 2. ochrona zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego oraz zapobieganie zagrożeniom
 3. wspieranie wspólnej ochrony dziedzictwa kulturalnego
 4. wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskim
 5. zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także systemów i urządzeń dostarczania wody i energii oraz gospodarki odpadami o charakterze transgranicznym,
 6. promowanie współpracy i tworzenie sieci podmiotów działających w obszarze konfiguracji, w celu skutecznego wykorzystywania wspólnej infrastruktury w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja,
 7. promocja współpracy, w tym administracyjnej i prawnej, między mieszkańcami i instytucjami na terenach przygranicznych.

Oficjalna strona internetowa EUWT TRITIA: www.egtctritia.eu

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś