Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów regionalnych (Interreg V-A RCz-PL)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-23 07:45

Nabór kandydatów na ekspertów regionalnych do oceny projektów w  ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów regionalnych do oceny projektów składanych w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska do następujących Osi Priorytetowych Programu:

 

Oś Priorytetowa    1. Wspólne zarządzanie ryzykiem;

Oś  Priorytetowa   2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania  zatrudnienia;

Oś Priorytetowa    3. Edukacja i kwalifikacje;

Oś Priorytetowa    4. Współpraca instytucji i społeczności.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać wymagania określone przez Instytucję Zarządzającą, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej i Instytucję Krajową, tj. Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej w kryteriach ogólnych i szczegółowych:

1.         Kryteria ogólne:

•         spełnienie warunków określonych w art. 49 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.);

•         bezstronność, obiektywność, uczciwość, dyskrecja;

•         znajomość zasad programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej;

•         umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);

•         niekaralność (oświadczenie).

2.         Kryteria szczegółowe:

•         wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danej Osi Priorytetowej lub wykształcenie średnie
i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia
w ramach danej Osi Priorytetowej;

•         znajomość polskiej części obszaru programowania, przynajmniej w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danej Osi Priorytetowej;

•         znajomość prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia
w ramach danej Osi Priorytetowej;

•         znajomość Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz dokumentacji programowej;

•         atutem będzie doświadczenie w ocenie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

 

Ekspert regionalny oceniający projekty nie może brać udziału w przygotowaniu lub składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Zgłoszenia kandydatów na ekspertów należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy: naboru kandydata na eksperta regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska -Polska" oraz z podanym adresem zwrotnym  na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

 

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164).


Zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do 12 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu dokumentów).

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie/dostarczenie do wskazanej instytucji wypełnionego Życiorysu zawodowego eksperta regionalnego oraz Formularza osobowego wraz z Oświadczeniami.

Wzór życiorysu zawodowego eksperta regionalnego oraz formularz i oświadczenia zamieszczone są poniżej oraz na stronie: www.slaskie.pl.

Informacje dotyczące naboru oraz Programu można uzyskać pod numerami telefonów:  33 48 53 283, 32 77 40 642. Szczegółowy opis wszystkich Osi Priorytetowych Interreg V-A Republika Czeska-Polska zamieszczony jest w Podręczniku Wnioskodawcy dostępnym na stronie: www.cz-pl.eu, w zakładce „Wnioskodawca”.

 

Do pobrania:

- Regulamin naboru kandydatów na ekspertów regionalnych do oceny projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z załącznikami.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś