Przejdź do treści głównej

Program Interreg Europa 2021-2027

Logo IE


Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.
CEL PROGRAMU: Ulepszenie instrumentów polityki regionalnej (w tym programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia)

JEDEN PRIORYTET PROGRAMU: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla efektywniejszych polityk rozwoju regionalnego.

BUDŻET: 379 mln EUR z EFRR

OBSZAR WSPARCIA: 36 państw (UE-27, Norwegia i Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Północna Macedonia, Serbia oraz Ukraina)

INSTYTUCJE: Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji.


Mapa IE

Mapa Programu Interreg EuropaOBSZARY TEMATYCZNE:


Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie zagadnienia polityki spójności. Jednocześnie w programie uznano potrzebę skoncentrowania zasobów na obszarach polityki, które są najbardziej istotne dla regionów w Europie. Aby osiągnąć równowagę między potrzebą uwzględnienia współpracy międzyregionalnej w szerokim zakresie tematów a potrzebą koncentracji tematycznej, program skupia największą część budżetu programu (80%) na obszarach tematycznych objętych wybranymi celami szczegółowymi („grupa 1”). Pozostałe 20% budżetu programu można przeznaczyć na obszary tematyczne uwzględnione w innych celach szczegółowych polityki spójności („grupa 2”).

Grupa 1:
1. Bardziej inteligentna Europa,
2. Bardziej przyjazna dla środowiska Europa,
3. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – cele szczegółowe związane z rynkami pracy, opieką zdrowotną oraz kulturą i zrównoważoną turystyką

Grupa 2:
1. Lepiej połączona Europa,
2. Europa bliżej obywateli,
3. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – cele szczegółowe związane z edukacją, włączeniem społeczno-ekonomicznym, integracją obywateli państw trzecich.


Grafika obrazująca obszary tematyczne


Przypisanie tematów i alokacji do ww. grup ma charakter orientacyjny i może podlegać zmianom w trakcie realizacji Programu, zgodnie z wewnętrznymi zasadami lub procedurami określonymi przez Komitet Monitorujący.

Dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych wynosi 80% dla podmiotów publicznych, 70% dla prywatnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

POZIOM DOFINANSOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW

80% z EFRR

Władze publiczne i podmioty prawa publicznego z UE

70% z EFRR

Prywatne podmioty non-profit z UE

50% finansowania norweskiego

Władze publiczne i podmioty prawa publicznego oraz prywatne podmioty non-profit z Norwegii

Finansowanie szwajcarskie

Władze publiczne i podmioty prawa publicznego oraz prywatne podmioty non-profit ze Szwajcarii


Partnerzy spoza obszaru wsparcia mogą brać udział w projekcie, jeśli ich uczestnictwo jest istotne dla realizacji współpracy. Muszą zapewnić sobie jednak własne finansowanie.

BENEFICJENCI:

  • Władze krajowe, regionalne i lokalne,
  • Podmioty prawa publicznego,
  • Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną, posiadające kompetencje w obszarze rozwoju regionalnego.

POWIĄZANIE PARTNERSTWA Z POLITYKAMI:
Władze odpowiedzialne za polityki muszą być zaangażowane w projekt:

  • Jako partnerzy w przypadku co najmniej 50% instrumentów polityki wskazanych w projekcie,
  • Jako „stowarzyszona władza odpowiedzialna za politykę” w przypadku pozostałych instrumentów polityki.

ZASIĘG GEOGRAFICZNY:

W projekty muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech krajów, z których minimum dwóch jest beneficjentami z państw członkowskich UE. Ponadto wymagane jest od wszystkich wniosków szerokiego zasięgu geograficznego. Mimo zasady dot. minimum 3 partnerów, złożone wnioski muszą zapewnić, że każdy z czterech poniższych obszarów jest reprezentowany w partnerstwie przez co najmniej jednego partnera projektu:

OBSZARY GEOGRAFICZNE

PAŃSTWA OBJĘTE OBSZAREM

Północ

Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja

Wschód

Austria, Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia

Południe

Chorwacja, Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania

Zachód

Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria

 

WDRAŻANIE DZIAŁAŃ:

Wdrażanie działań podzielone jest na 2 etapy:

  • Główny – 3 lata. Wymiana doświadczeń umożliwiająca ulepszenie polityki Etap główny poświęcony jest wymianie doświadczeń między partnerami projektu oraz włączeniu wniosków wyciągniętych ze współpracy do instrumentów polityki rozwoju regionalnego, których projekt dotyczy.
  • Etap dalszych działań – 1 rok. Monitorowanie ulepszeń polityki.

Program zapewnia również dodatkowe 3 miesiące na zamknięcie projektu.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
  • Wymiana doświadczeń i budowanie zdolności poprzez identyfikację i transfer dobrych praktyk
  • Możliwość ubiegania się o akcje pilotażowe na etapie aplikowania lub w trakcie realizacji projektu (maksymalnie jedna na instrument polityki)

PRZYKŁADOWE REZULTATY PROJEKTÓW:

• Opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków (np. z regionalnego lub krajowego programu operacyjnego),
• Wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej
(np. utworzenie innowacyjnej oferty edukacyjno-turystycznej w parkach krajobrazowych, stymulowanie popytu na usługi sektora kreatywnego poprzez system voucherów dla MŚP z innych regionów, wzmacnianie sektora przedsiębiorczości społecznej poprzez szkolenia na temat crowdfundingu),
• Wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),
• wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu).
Pomóż nam poprawić serwis


{captcha_ocena}
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś