Przejdź do treści głównej

Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Logo Interreg PL-SK

Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 to program współpracy transgranicznej umożliwiający współpracę partnerów w tematach związanych z klimatem i bioróżnorodnością, zrównoważoną dostępnością komunikacyjną pogranicza, rozwojem atrakcyjności turystycznej regionu oraz współpracą instytucji i mieszkańców Pogranicza.

BUDŻET: 132,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)


DOFINANSOWANIE: do 80% z EFRR na zasadzie refundacji poniesionych wydatków

OBSZAR WSPARCIA:

Flaga Polski
  część województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego (powiaty: pszczyński, cieszyński, bielski, żywiecki, miasto Bielsko-Biała)


Flaga Słowacji część Kraju Żylińskiego, Preszowskiego i powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim


Mapa obszaru wsparcia Programu

INSTYTUCJE W PROGRAMIE:

 • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (PL),
 • Wspólny Sekretariat (WS) z siedzibą w Krakowie, który w wykonywaniu powierzonych mu zadań wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe w urzędach marszałkowskich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego – po stronie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej.

POTENCJALNI BENEFICJENCI:

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:       

 •   jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,
  • służby zarządzania kryzysowego,
  • zarządcy dróg publicznych,
  • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
  • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
  • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,
  • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd).

Nie wszystkie instytucje mogą aplikować w każdym z priorytetów. Szczegółowy wykaz polskich i słowackich instytucji, które mogą aplikować o środki znajduje się w załączniku 2.1 i 2.2 do Podręcznika Programu.

PRIORYTETY:

Priotytet 1.

Cel szczegółowy: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Alokacja: ok 20 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w tym tych o charakterze klęsk żywiołowych,
 • poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego, w tym wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia służb ratowniczych / standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze pogranicza,
 • analizy i strategie w zakresie opracowywania planów działania oraz pilotaże, które dotyczą przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w szczególności w postaci klęsk żywiołowych,
 • działania edukacyjno-promocyjne w celu zwiększenia świadomości mieszkańców odnośnie działań przystosowania i mitygacyjnych do zmian klimatu, które będą realizowane jedynie jako działania uzupełniające trzy pierwsze typy działań.

Cel szczegółowy:
wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Alokacja: ok. 7,7 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • ochrona i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo,
 • przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i pojawianiu się gatunków inwazyjnych,
 • analizy, strategie, pilotaże w zakresie opracowywania planów działania na rzecz ochrony lub tworzenia form ochrony przyrody i utrzymania transgranicznych korytarzy ekologicznych,
 • działania edukacyjno-promocyjne, które służą zwiększeniu świadomości społecznej
  w zakresie bioróżnorodności (jedynie jako uzupełnienie trzech pierwszych typów działań).

 

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze


Cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Alokacja: ok. 23 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu,
 • poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami

3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Alokacja: ok. 62 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych / innowacyjnych / zintegrowanych produktów / usług / ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym,
 • zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym,
 • tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują OW jako atrakcyjny cel turystyczny,
 • budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego zielonego ładu (w tym Nowy europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych.

W tym celu będą również realizowane Fundusze Małych Projektów.

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

Cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych,
w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium,
i zainteresowanych stron

Alokacja: ok. 2,5 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • budowanie zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych,
 • wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie oferowanych usług,
 • transgraniczne analizy, strategie i plany działań.

 

Cel szczegółowy: budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Alokacja: ok. 7,7 mln EUR z EFRR

Przykładowe typy działań:

 • wspieranie współpracy na rzecz budowania transgranicznych partnerstw,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia na Pograniczu,
 • wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców Pogranicza,
 • wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań
  w zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki,
 • podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców Pogranicza.

 

Ten cel szczegółowy jest realizowany wyłącznie poprzez Fundusze Małych Projektów.

 

Pomóż nam poprawić serwis


{captcha_ocena}
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś