Przejdź do treści głównej

Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest programem współpracy transgranicznej. Program wspiera działania z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu transgranicznego oraz edukacji. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r.

Budżet programu: ponad 178 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

Po stronie polskiej podregiony (NUTS III, zgodnie z podziałem obowiązującym do 1.1.2015): krośnieński, przemyski, nowosądecki, oświęcimski i bielski, a także powiat pszczyński w podregionie tyskim, powiat rzeszowski i miasto Rzeszów w podregionie rzeszowskim oraz powiat myślenicki w podregionie krakowskim.

W województwie śląskim obszar wsparcia obejmuje powiaty: bielski, żywiecki, cieszyński, pszczyński oraz Miasto Bielsko-Biała.

Po stronie słowackiej: Preszowski Kraj Samorządowy, Żyliński Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Kraju Koszyckim.

Osie priorytetowe:

Oś priorytetowa 1 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”;

Oś priorytetowa 2 „Zrównoważony transport transgraniczny”;

Oś priorytetowa 3 „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”;

Oś priorytetowa 4 „Pomoc techniczna”.

Instytucje w Programie:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (PL)

Instytucja Certyfikująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (PL)

Instytucja Audytowa: Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów (PL)

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) z siedzibą w Krakowie. WST w wykonywaniu powierzonych mu zadań wspierany jest przez Regionalne Punkty Kontaktowe w urzędach marszałkowskich województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego – postronnie polskiej oraz w Wyższych Jednostkach Terytorialnych Preszów i Żylina po stronie słowackiej.

 

Potencjalni wnioskodawcy (lista indykatywna, szczegółowa lista stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta):

    - organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

    - jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

    - instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

    - organizacje pozarządowe non-profit,

    - Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

    - kościoły i związki wyznaniowe,

    - jednostki naukowe.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś