Przejdź do treści głównej

Polityka prywatności


Polityka prywatności

Województwo Śląskie, w imieniu którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego, a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWSL), adres siedziby: ul. Ligonia 46, 40-039 Katowice, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podejmuje poprzez swoje wydziały.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na trzy sposoby:
 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
 2. Informacje podawane przez użytkownika są wymogiem ustawowym.
 3. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO.

Klauzula Informacyjna dotycząca Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania bieżących informacji na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg), dostępnych dla wnioskodawców z województwa śląskiego, tzw. newslettera i zamieszczanych na stronie ewt.slaskie.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody przez subskrybenta lub do czasu zamknięcia programów Interreg 2014-2020, których newsletter dotyczy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysyłki newslettera.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Klauzule przy rejestracji na konferencje/szkolenia/warsztaty i inne formy szkoleniowe

KLAUZULA ZGODY

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Śląskiego moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu uczestnictwa w konferencji/ szkoleniu/ warsztatach/ spotkaniu informacyjny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Wyrażam zgodę na dokumentowanie konferencji/ szkolenia/ warsztatów/ spotkania informacyjnego poprzez możliwość publikacji zdjęć na stronie internetowej EWT w województwie śląskim: www.ewt.slaskie.pl

Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego z  siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Przeprowadzenie konferencji/ szkolenia/ warsztatów/ spotkań informacyjnych poprzez:
 • Wysłanie zaproszeń,
 • Rejestrację uczestników,
 • Weryfikację obecności uczestników,
 • Dokumentację konferencji/ szkolenia/ warsztatów, spotkań informacyjnych (w tym zdjęcia)
  1. Potwierdzenie kwalifikowalności wydatków (w przypadku projektów Pomocy Technicznej programów transgranicznych Interreg V-A Republika Czeska-Polska i Interreg Polska-Słowacja).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych) realizacja zadań publicznych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a w przypadku projektów Pomocy Technicznej programów transgranicznych Interreg V-A Republika Czeska-Polska i Interreg Polska -Słowacja obowiązek prawny ciążący na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO) wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 13 grudnia 2013 r. (m.in.art.7).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, instytucjom wdrażającym programy EWT, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 13 grudnia 2013r.), tj:

- dla programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska: do 31 grudnia 2027 r. (zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta dofinansowania w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska),

- dla programu Interreg Polska- Słowacja: przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres 2 lat od 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostanie wydatki dot. projektu (zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020),

- dla pozostałych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 dostępnych dla województwa śląskiego: do czasu ich zamknięcia.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wycofania wyrażonej zgody.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji/ szkoleniu/ warsztatach, spotkaniu informacyjnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji/ szkoleniu/ warsztatach, spotkaniu informacyjnym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Mechanizm cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 5. UMWSL przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  1. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.
 7. Serwisy w domenie: slaskie.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics. Szczegóły polityki:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/,
  http://www.google.com /analytics/learn/privacy.html

Umieszczone w ramach serwisów wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies
You TUbe:https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Wykorzystywanie danych uzyskiwanych automatycznie

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWSl. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, UMWSL może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś