Przejdź do treści głównej

O... Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Wyczyść
2022-09-20 14:41:11

4 października br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Czechy - Polska 2021-2027!

Interreg Czechy - Polska 2021-2027 to program współpracy transgranicznej, który poprzez działania stanowi kontynuację Interreg V-A RCz-PL i stwarza możliwości pogłębiania dalszej współpracy partnerów na polsko - czeskim pograniczu. W najbliższym czasie Komisja Europejska podejmie decyzję o zatwierdzeniu Programu, a tym samym zostaną ogłoszone nabory, określone zasady składania wniosków i opublikowane dokumenty wdrożeniowe.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027

logo interreg rcz-pl 2021-2027

            
INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027

OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU
Strona polska: podregion bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński (województwo śląskie); podregion jeleniogórski
i wałbrzyski (woj. dolnośląskie); powiat strzeliński, podregion opolski i nyski (woj. opolskie).

Strona czeska: kraje Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki, Morawsko-Śląski

 

mapa interreg rcz-pl

INFORMACJE OGÓLNE

  • budżet Programu ok. 178 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • dofinansowanie z EFRR: 80% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • zasada refundacji poniesionych wydatków,
  • partnerstwo w projekcie i wymóg ścisłej współpracy,
  • propozycja projektowa/pełny wniosek projektowy,
  • elektroniczny obieg dokumentów - za pomocą systemu informatycznego ISKP2014+/MS2014+,

PRIORYTETY/TYPY DZIAŁAŃ MOŻLIWE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU

PRIORYTET 1 ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA I ŚRODOWISKO

*Cel szczegółowy: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
Przykładowe działania: szkolenia, wspólne ćwiczenia, wymienne staże, modernizacja/zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i eliminacji skutków zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.
Alokacja: 11 701 776 euro (EFRR)

*Cel szczegółowy: wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.
Przykładowe działania: tworzenie sieci współpracy np. w zakresie ochrony gatunkowej i obszarowej, koordynacja, monitorowanie, działania terenowe
Alokacja: 11 702 250 euro (EFRR)

PRIORYTET 2 – TURYSTYKA

*Cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.
Przykładowe działania: naprawa, rewitalizacja i udostępnienie zabytków, wsparcie rozwoju muzeów i wystaw, rozwój sieci ścieżek rowerowych, szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich.

Alokacja: 66 867 290 euro (EFRR)

PRIORYTET 3 – TRANSPORT

*Cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.
Przykładowe działania: przebudowa transgranicznych linii kolejowych, połączeń drogowych i mostów, cyfryzacja w transgranicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Alokacja: 36 777 010 euro (EFRR)

PRIORYTET 4 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW

*Cel szczegółowy: zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych.
Przykładowe działania: wspólne opracowania, koncepcje i strategie, wymiana doświadczeń.

Alokacja: 3 343 365 euro (EFRR)

*Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie
Przykładowe działania: współpraca instytucji, projekty typu „people to people”

Alokacja: 30 090 280 euro (EFRR)

PRIORYTET 5 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

*Cel szczegółowy:
wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w celu połączenia czeskiej i polskiej przedsiębiorczości  przez wsparcie usług transgranicznych dla przedsiębiorców.
Przykładowe działania: transgraniczne usługi dla przedsiębiorców w celu rozszerzenia ich działalności za granicę lub poprawy dostępu do innowacji i usług badawczo-rozwojowych.

Alokacja: 6 686 729 euro (EFRR)

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY

organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki naukowe.

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

Realizacja Funduszu Mikroprojektów realizowana w województwie śląskim przez Euroregiony: Silesia, Beskidy
i Śląsk Cieszyński we współpracy z czeskimi Euroregionami, będzie możliwa w 1,2 i 4 priorytecie Programu.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 48 53 283, e-mail: rpk@slaskie.pl


Strona internetowa Programu:
pl.cz-pl.eu

Strona EWT w województwie śląskim: www.ewt.slaskie.pl 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis


{captcha_ocena}
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś